Książki

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw


Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw

Autor: Nawrocki Tomasz
ISBN: 978-8-3755-6444-0
Format: HA, stron: 234
Oprawa: miękka
Data wydania: 0000-00-00

Koszty wysyłki

Cena książki: 46.64 59

Oszczędzasz: 12.36 zł (20.949152542373%)


Nakład wyczerpany


 
 

 

W książ­ce za­pre­zen­to­wa­no w przej­rzy­sty i ca­ło­ścio­wy spo­sób me­to­dy­kę prze­pro­wa­dze­nia syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw (kry­te­ria oce­ny, źró­dła da­nych, mo­del obli­cze­nio­wy) wraz z przed­sta­wie­niem jej przy­kła­do­we­go za­sto­so­wa­nia w od­nie­sie­niu do wy­bra­nych spół­ek no­to­wa­nych na GPW w War­sza­wie.

Do pod­sta­wo­wych wy­róż­ni­ków pro­po­no­wa­ne­go w pu­bli­ka­cji roz­wią­za­nia za­li­czyć moż­na przede wszyst­kim je­go:

- kom­plek­so­wość – swo­im za­kre­sem obej­mu­je ono za­rów­no kwe­stie zwią­za­ne z za­so­bo­wym po­ten­cja­łem in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw i ich za­an­ga­żo­wa­niem w je­go roz­wój – po­ten­cjal­na in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa od stro­ny za­so­bów i od stro­ny na­kła­dów, jak rów­nież z kon­kret­ny­mi wy­ni­ka­mi dzia­łal­no­ści in­no­wa­cyj­nej przed­się­biorstw w ob­sza­rze pro­duk­tów – re­zul­ta­tyw­na (wy­ni­ko­wa) in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa;

- wy­mier­ność – za spra­wą opar­cia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go na teo­rii zbio­rów roz­my­tych moż­li­we jest, na pod­sta­wie kry­te­riów cząst­ko­wych o róż­nych jed­nost­kach i cha­rak­te­rze (tak ilo­ścio­wym, jak i ja­ko­ścio­wym), obli­cze­nie jed­nej syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, wy­ra­żo­nej w prze­dzia­le od 0 do 1;

- uży­tecz­ność – otrzy­ma­ne syn­te­tycz­ne oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, a tak­że uzy­ska­ne w to­ku ich obli­czeń po­śred­nie oce­ny cząst­ko­we, stwa­rza­ją du­że moż­li­wo­ści w za­kre­sie ana­li­zy po­rów­naw­czej;

- ła­twość za­sto­so­wa­nia oraz ak­tu­al­ność – opie­ra się ono wy­łącz­nie na ogól­no­do­stęp­nych źró­dłach da­nych, w tym w szcze­gól­no­ści ra­por­tach rocz­nych oraz in­for­ma­cjach ujaw­nia­nych przez przed­się­bior­stwa na ich fir­mo­wych stro­nach in­ter­ne­to­wych;

- ryn­ko­wy punkt wi­dze­nia – na po­trze­by opra­co­wa­nia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go za­sto­so­wa­ne­go w mo­de­lu prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nie an­kie­to­we do­ty­czą­ce po­strze­ga­nia przez ana­li­ty­ków oraz in­dy­wi­du­al­nych in­we­sto­rów gieł­do­wych róż­nych cząst­ko­wych kry­te­riów oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści oraz ich wpły­wu na bar­dziej zło­żo­ne ka­te­go­rie.

BEZPŁATNE powiadomienia e-mail!

Kliknij tutaj aby otrzymywać mailem informacje o Promocji dnia i nowościach w Księgarni eGospodarka.pl.


Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.