Książki

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Credit Scoring


Credit Scoring

Autor: Matuszyk Anna
ISBN: 978-8-3600-8982-8
Format: HA, stron: 292
Oprawa: miękka
Data wydania: 0000-00-00

Koszty wysyłki

Cena książki: 38.74 49

Oszczędzasz: 10.26 zł (20.938775510204%)


Nakład wyczerpany


 
 

 

Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko przy de­cy­zjach kre­dy­to­wych, ale rów­nież w stra­te­giach do­ty­czą­cych przy­szłe­go za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym oraz w stra­te­giach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści. Le­piej za­pro­jek­to­wa­na, opty­mal­nie roz­wi­nię­ta i w związ­ku z tym da­ją­ca szer­sze moż­li­wo­ści kar­ta sco­rin­go­wa jest klu­czem dla ban­ków i de­ta­licz­nych firm fi­nan­so­wych. Ni­niej­sza książ­ka ad­re­so­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy bu­du­ją, mo­ni­to­ru­ją, oce­nia­ją mo­de­le sco­rin­go­we, za­rów­no prak­ty­cy, jak i teo­re­ty­cy.

W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:

 • Po­ję­cie ry­zy­ka kre­dy­to­we­go
 • Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia me­to­dy sco­rin­go­wej
 • Kla­sy­fi­ka­cje cre­dit sco­ring
 • Eta­py bu­do­wy mo­de­lu sco­rin­go­we­go
 • Ro­dza­je mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Me­to­dy sta­ty­stycz­ne i nie­sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne przy bu­do­wie mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Dzia­ła­nie biur kre­dy­to­wych
 • Me­to­dy po­mia­ru i oce­nę Loss Gi­ven De­fault (ang. LGD)
 • Ana­li­zę prze­trwa­nia (ang. Su­rvi­val ana­ly­sis).
   

An­na Ma­tu­szyk – dok­tor na­uk eko­no­micz­nych Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Zaj­mu­je się me­to­da­mi oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, w szcze­gól­no­ści me­to­dą sco­ringową, pro­wa­dzi ba­da­nia na­uko­we, sen­su stric­te, zwią­za­ne z tą me­to­dą. Bra­ła udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy mo­de­li cre­dit sco­ring dla za­gra­nicz­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. Au­tor­ka rów­nież in­nych pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z ry­zy­kiem kre­dy­to­wym.

BEZPŁATNE powiadomienia e-mail!

Kliknij tutaj aby otrzymywać mailem informacje o Promocji dnia i nowościach w Księgarni eGospodarka.pl.


Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.